Medezeggenschapsraad


Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten bij ons op school twee ouders en twee leerkrachten. Momenteel is er een vacature voor de oudergeleding.

De MR praat mee over alle belangrijke zaken op school en overlegt namens de school met het schoolbestuur via de directeur. 

Elk schoolbestuur heeft een verplicht reglement medezeggenschap. In het reglement staan de “spelregels” voor de manier waarop ouders en personeel via hun vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad invloed kunnen uitoefenen op de beslissingen van het bestuur. Alle contacten met ons bestuur (Arcade) lopen altijd via de MR. De directeur heeft een mandaat van het bestuur om overleg te voeren met de MR en zo nodig namens de MR zaken onder de aandacht van het bestuur te brengen. Het aantal leden van de MR hangt af van het aantal leerlingen op de school. Op 't Spectrum hebben twee ouders en twee teamleden zitting in de MR. Samen geven ouder- en personeelsgeleding van de MR gestalte aan de medezeggenschap. De directeur is adviserend lid, maar kan ook als vertegenwoordiger van het bestuur optreden. In het medezeggenschapsreglement staan de rechten en plichten van de MR. Dit reglement ligt ter inzage op school.