Jenaplan


Een goede basis: Jenaplan!

De wereld heeft ons veel te bieden. Jenaplanschool het Palet wil kinderen begeleiden en stimuleren op weg naar zelfstandigheid, in een samenleving vol verschillen. Jenaplan-onderwijs biedt hiervoor een goede basis. Door te ervaren, leer je te begrijpen.
In je eigen tempo en met oog voor elkaar ontdek je de wereld om je heen.

Je eigen tempo

Wij gaan uit van de capaciteiten en de eigenheid van het kind. De lesstof wordt in een afgestemd tempo aangeboden voor een optimale leerprestatie. Bij bepaalde vakken vooruit werken of juist iets rustiger aan doen, het kán dankzij Jenaplan.

Oog voor elkaar

Het Palet is een plek om je thuis te voelen. Een school waar je gekend wordt en waar je leert omgaan met elkaars verschillen.

Stamgroepen

We werken niet in jaargroepen maar in stamgroepen. Elke stamgroep bestaat uit kinderen in verschillende leeftijden. Dit stimuleert het verantwoordelijkheidsgevoel. De groepsruimte is huiselijk ingericht en wordt mede door de leerlingen zelf beheerd. We hebben oog voor elkaar en voor onze omgeving.

We kennen bij ons:
De onderbouw:    groep 0, 1 en 2
De middenbouw:  groep 3, 4 en 5
de bovenbouw:    groep 6, 7 en 8
Door deze groepering naar leeftijd en ontwikkelingsniveau willen we het leren van en het zorgen voor elkaar stimuleren. (het reken- en spellingonderwijs vindt plaats in instructiegroepen.)

Naast de bekende schoolvakken wordt er in alle stamgroepen gewerkt met projecten. Onderzoek, ervaringen opdoen en excursies spelen hierbij een belangrijke rol.

We delen de dagen voor de kinderen zo afwisselend mogelijk in: inspanning afgewisseld met ontspanning, bedrijvige activiteiten afgewisseld met activiteiten die rust en concentratie vragen. Geplande activiteiten afgewisseld met open activiteiten.
  
De blokperiode

Het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen is één van onze vele onderwijsdoelen.
We leren kinderen het werk zelf te plannen. Dat doen we door middel van een dag- of weektaak. Kinderen mogen zelf kiezen in welke volgorde ze het werk maken.

De dag- of weektaak geeft ook de mogelijkheid tegemoet te komen aan de verschillen tussen de kinderen.Sommigen zullen verdiepingsstof terugvinden op hun weektaak, anderen herhalingsstof. De hoeveelheid werk zal daarnaast ook per weektaak verschillen. De kinderen werken in de blokperiode aan hun dag- of weektaak. Terwijl de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, heeft de groepsleerkracht de mogelijkheid extra instructie te geven.

Reken- en spellinginstructie vallen buiten de bloktaken. Deze worden op vaste tijden door de hele school gegeven.

Ritmisch weekplan

In onze school zijn de uren over de basisactiviteiten, te weten spel, werk, gesprek en viering verdeeld.
Een aantal activiteiten zijn niet los van elkaar te zien; ze staan met elkaar in verband of lopen in elkaar over.
Lees meer over Jenaplan bij: basisactiviteiten Jenaplan .


De vier basisactiviteiten van het Jenaplan

Het Palet staat voor vakkundig onderwijs in de basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en taal en natuurlijk wereldoriëntatie. Daarbij werken wij vanuit de 4 basisprincipes van het Jenaplan:

Samen spreken

Spreken in contact maken. We doen dit in een kring. In de kring hebben we alle aandacht om naar elkaar te luisteren, elkaar te leren kennen en gedachten te verwoorden.

Samen werken

Werken doen we meestal in de eigen stamgroep. Tijdens blokuren, zelfstandig of samen, want samenwerken blijft ons hele leven belangrijk.

Samen spelen

Iedereen is wel eens moe. Dan is er tijd voor ontspanning. Dit kan met muziek of spelmateriaal, door te bewegen of toneel te spelen. Het is fijn om even je eigen gang te mogen gaan.

Samen vieren

Door te vieren, kun je je gevoel met elkaar delen. Bijvoorbeeld bij de weekopening en -sluiting, op de Grote School Avond en tijdens het Sinterklaasfeest of wanneer kinderen van stamgroep veranderen.