Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten  Schoolgids 
Website  
Jaarkalender 
Nieuwsbrief 
SchoolApp  
Contactmomenten 
Kijkmiddagen
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten  Activiteitencommissies 
Schoolfeesten  
Afscheid groep 8 
Kinderboekenweek
Creatieve vakken 
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling  Medezeggenschapsraad 
Op de hoogte stellen van  opvattingen en verwachtingen van de ouders  Oudertevredenheidsonderzoeken 
Contactmomenten
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) Portfoliogesprekken, contactmomenten
Startgesprekken
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO 
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen). 
Uitbreiden leerling portfolio.