Organisatie intern en extern


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
 

Ouderraad


De ouderraad houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunennen van activiteiten op school.
Ongeveer zes keer per jaar vergadert de OR. De data van de vergaderingen staan vermeld op de kalender. Indien u een vergadering van de OR wilt bijwonen, kunt u dit vooraf bij een van de leden aangeven. 
 
De rol en taken van de OR zijn als volgt samen te vatten:
  1. Coördineren en ondersteunen van land- en schoolprojecten;
  2. Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage en eventueel schoolreisgeld;
  3. Mobiliseren van hulpouders indien nodig;
  4. Nemen en uitvoeren van initiatieven in het algemene belang van kinderen op school in overleg van MR en directie. 
Op dit moment heeft de school geen ouderraad.